OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM MĚSTA SUŠICE Martin LORENC M.A., občan města Sušice, člen sdružení Nezávislí ze Sušice, 01.06.2020

Vážení zastupitelé,

během pár dnů nás čeká zasedání zastupitelstva, kde se rozhodne, jakým směrem se bude naše město v dalších desítkách let ubírat. Proto mi, prosím, dovolte Vás oslovit a napsat alespoň pár vět. Píšu Vám ve věci prolomení limitu velkoprodejních ploch na místě bývalé světoznámé továrny Solo a rozvoje téhož území. Sám jsem participoval na přeměně podobných územích v zahraničí a zpětnou optikou si dovolím zmínit pár postřehů, které jsem měl možnost načerpat.

Poslední roky slýcháme o chátrající fabrice Sola, která dělá spíše ostudu, než aby reprezentovala. Tlak developerů vzrůstá, nabízejí se jednoduchá řešení, hezké obrázky a videa, a developeři se pozitivně vnucují do přízně obyvatel, nejen sušických. Je to jejich práce, a tak jsou na to externě najímáni lidé bez vazby na město, s  PR agenturami a celým ansámblem za sebou. Ne každý vidí v dalších obchodních domech hrozbu a přijímá takové řešení jako to nejjednodušší. Jenže faktem je skomírající náměstí, volné prodejny, kde po vybudování Tesca, Lidlu, Penny stagnují nájmy a vlastníci nemají na další rozvoj svých vlastních budov, vyprazdňování centra a přesouvání obyvatel na periferie. Zajímavé a přitažlivé se zdá lákání lidí na nová pracovní místa do obchodních center či do výrobních hal. Bohužel není vše, jak se zdá. S průběhem času se mění demografie obyvatelstva, vzdělanější odcházejí do větších měst z nedostatku kvalitních pracovních míst. Velké společnosti nepotřebují nic jiného než základní pozice, a tak jakékoliv vzdělání je zcela zbytné a jakákoliv tradice zaniká. Velké společnosti nejsou schopny zajistit a obsadit pracovní místa v okruhu 40 km a jako pracovní sílu využívají pracovních agentur, režimu Ukrajina, a tím roztáčí kolo nenávratného. Ve městě se pohybují lidé ztraceni daleko od domovů, bez vztahu ke kraji.

Výstavbou nových výrobních hal se města dostávají z dlouhodobého hlediska do problémů, protože jsou závislé pouze na pár oborech. Obchodní centra fungují na bázi efektivity – jeden pracovník zvládne práci za 1,5 až 2 pracovníky. To znamená, že tu práci někdo jiný musí zákonitě ve městě ztratit. Přes 90 procent veškerých obratů jde mimo město a zůstávají maximálně mzdy. Jaksi se zapomíná, že se často jedná o obory bez tradice a lidských zdrojů v regionu. Nebude potřeba mít nějaké znalosti, umět řemeslo, zachovávat cechovní čest. Místní nebudou potřebovat nic víc než základní vzdělání. Demotivační prostředí, které se stává slepou uličkou.

Bohužel, toto není způsob, jak město rozvíjet. Některé věci se dají zvládnout poměrně rychle, ale plánování, vize, architektura, urbanismus se dělá pomalu.

Žijeme v rychlé době, a tak nikdo nechce čekat. Ale ne vše je možné uspíšit. Budova sirkárny je dle všech architektů, které jsem v minulých dvou letech oslovil (byli celkem 4) výjimečné hodnoty, sice v neuspokojivém stavu, ne však v havarijním. Stavby jsou dílem skvělých architektů té doby a myslím si, že stavby vynikajících architektů se bourat nemají. Ne do té doby, než někdo navrhne něco lepšího. Což se neděje. Pojďme se zamyslet, zda není lepším řešením udělat tlustou čáru a navázat na ne průměrné, ale skvělé nápady a vy jakožto zastupitelé se můžete stát jejími tvůrci. Město pro život, kde lidé nebudou vydělávat peníze pouze u nadnárodních montoven a v obchodních centrech (kterých máme jako město Sušice na metr čtvereční na jednoho obyvatele již nyní nejvíc v ČR!), ale kde také lidé budou žít a své peníze utrácet. Ne, že přijedou za prací a odjedou s výdělkem bydlet jinam.

                 Zastupitelé se volí na 4 roky. Rád bych Vás zde poprosil a apeloval na uvědomění si vlastní zodpovědnosti, která přesahuje jedno volební období. V tomto bodě naprosto souhlasím s dlouhodobým tvrzením pana PhDr. Jana Lhotáka, PhD., který pojmenovává věci velmi přesně a byl to on, kdo se také snažil svého času Solo a její budovy zpamátnit. Důležité je pojmenovat palčivé problémy a po jednotlivých krocích je začít řešit. Majitel areálu Sola nemusí být někdo, koho bezpodmínečně musíme mít rádi. Je to obchodník, a tedy obchodní partner pro developery, ale i pro město, což nesmí být zapomínáno či haněno. Dle mého posledního kontaktu s panem Davidem je svolný komunikovat s městem jako celkem, nikoliv jednotlivcem, bohužel do této doby komunikace spíše vázla, nechme stranou čí vinou, či kdo co komu dříve řekl, a tak majitel začal preferovat pro něj jednodušší variantu, a to přímo s externím developerem. Obě strany musí přijít s rozumnými argumenty a jen tak je možná spolupráce, debata, rozvoj. Pojďme se zamyslet, zda neexistují lepší řešení pro obě strany a pro nás jako občany Sušice, pro samotné město. Pozvěme nezávislé odborníky (rád pomohu s pozváním známých dánských urbanistů, kteří se celosvětově zaměřují na brownfieldy za účelem rozvoje měst), kteří zpracují analýzu na investiční záměry s daným cílem, kde si město definuje jasnou návratnost určenou v letech s maximálním zapojením města při rozhodovacích procesech a možností regulovat a určovat, co město chce, a také s možností čerpat evropské a jiné dotace. Cílem takovéto analýzy, resp. plánu, bude přinést zaměstnanost, kvalitní mzdy, prostor pro menší a střední podnikatele a maximální finanční návratnost pro město Sušici.

Něco jako neosobní obchodní centra a montovny, co budoucnost nemá, nahradíme něčím, co budoucnost a dlouholetou kvalitu má. Vymažeme kus historie, protože si ji nedokážeme ochránit? To by byla nedozírná škoda, pro kterou naši předci světoznámou továrnu a samotné město nebudovali…

EMAILOVÁ ZPRÁVA ZASTUPITELŮM MĚSTA PhDr. Jan LHOTÁK, zastupitel a radní města za ODS, 6.3.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v dohledné době budeme v rámci souboru možných změn územního plánu hlasovat rovněž o zrušení regulativu na rozsah obchodních ploch a tedy jinými slovy o umožnění realizace projektu firmy Fuertes Development. O legalitě stavebního záměru rozhoduje stavební úřad a samospráva do řízení zasahuje jen jako případný účastník. V okamžiku hlasování o regulativu je ovšem dána možnost, abych jako zastupitel mohl k dané věci zaujmout své stanovisko a subjektivně rozhodnout, zda předložený záměr vnímám pro Sušici jako prospěšný či přínosný. Zcela zodpovědně za sebe odpovídám, že nikoli. Nehodlám a a ani nechci posuzovat kvalitu projektu a jeho ekonomickou relevanci. V daném případě je pro mě nejpádnějším argumentem, že záměr jde zcela proti po mém soudu nejvhodnějšímu uchopení řešení této strategické lokality. Je jím pro mě odkup pozemků do majetku města. Již delší čas jsme svědky, jak město roste do poloh, které jsou do určité míry extrémní (Okrouhlá, lokalita Pod Kalichem) a nelze očekávat, že se situace bude zlepšovat. Odkupem bychom získali neobyčejně výhodně položené parcely, které do budoucna půjde využít pro růst města – nebudeme-li mít v nejbližších letech jasnou představu, co s územím uděláme, nevadí (vzpomeňme pozemky kolem hotelu Otava, které jsme rovněž kupovali bez konkrétního záměru). Vzdejme se představy, že v Sušici vznikne funkční průmyslová zóna takového rozsahu, jaký měl areál Sola. Vznikl a vyvíjel se za zcela jiných, neopakovatelných a jedinečných podmínek (průmyslová revoluce, socialismus a plánovaná ekonomika). Jen sotva můžeme očekávat, že se v dohledné a výhledové době budou tyto podmínky opakovat (v určitých situacích díky Bohu!), jen sotva Sušicí někdy povede komunikace vyšší třídy, jež je pro úspěšný rozvoj průmyslových zón v dnešní době nezbytná.

Oblíbený argument, že není úkolem samosprávy mařit podnikatelské záměry a že je má naopak všestranně podporovat, nemůže obstát. Nejde totiž jen o podnikání, ale v tomto případě i o komfort obyvatelstva města v dlouhodobém horizontu. Obojí musí jít ruku v ruce, nikoli proti sobě. Ne každý podnikatelský záměr je přece samospasitelný – vzpomeňme, jak podnikatel hodlal v okolí Kašperských Hor těžit zlato a co to mohlo městu i celé přilehlé části Šumavy přinést, přestože by splnil všechny zákonem kladené podmínky. Vzpomeňme na obecnou regulaci heren, ke které došlo v řadě měst. Nejde pochopitelně o záměry stejného charakteru, ale dokazují, že podnikatelský záměr není nezpochybnitelným a nenapadnutelným kánonem demokratické společnosti a obchodní výnos tou absolutní hodnotou.

Nejsem názoru, že půjde developery nějak kultivovat, v jejich argumentačním arzenálu a v jejich zájmu jsou bytostně jiné úvahy než u volených zástupců a obyvatel města. V dané věci proto jen obtížně můžeme najít kompromis.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil jsem si pár svých úvah sepsat a adresovat vám je. Se srdečným pozdravem, Jan Lhoták

BOJUJÍ SPOLEČNĚ ODS a ANO ZA LIDI ? Karel RENDL, sušický pekař (11.03.2020)

Tito dva zdánliví nepřátelé se definitivně rozhodli zničit některé místní živnostníky a poslat Schwarzkopfy, Šímy, Kohouty, Požárky, Míčky, Jednoty a jim podobné na smetiště dějin. Už nejsou potřební, přijdou lepší a větší a „ANO, bude líp“, asi. Dovolím si v heslech naznačit, co nás tedy čeká.

– Nákupní střediska se „podepsala“ na centru Chomutova, nikde ani noha (zdroj: týden.cz),

– Hradec Králové, aby vrátili lidi do centra, radnice snižuje nájmy a láká podnikatele (zdroj: týden.cz),

– Jak zabránit, aby se ze středu českých měst staly čtvrtě duchů (zdroj: Hospodářské noviny),

– Litomyšl řeší, jak zamezit vylidňování historického centra kvůli shopping centru (zdroj: Krásná ostrava.cz),

– Vylidňování centra Ostravy je jako rakovina (zdroj: ostravan.cz),

– Oživit náměstí ve Svitavách není jednoduché. Lidé dávají přednost obchodní zoně (zdrojk: i.dnes.cz),

– Vedení města přišlo diskutovat s podnikateli na téma vylidněného centra Kutné Hory (zdroj: svoboda.info.cz),

– Cheb bojuje proti vylidňování centra, zkusí například parkování zdarma (zdroj: i.roshlas.cz),

– Konec vylidněných náměstí, do měst se musí vrátit život (zdroj: poslanec za ANO J.Strýček),

– Středočeská města mají problém s vylidněnými centry např. Kladno, Mladá Boleslav (zdroj: Novinky.cz),

– Více než 20 supermarketů na 70 tis. obyvatel v Kladně. Podle vedení města přebytek, další plánované projekty se snaží zastavit (zdroj: pro čt24 náměstek Kladna za ODS L.Hanes),

– Sušice (Lidl, Penny, 2 x Albert, JIP, Tesco, COOP) 6 supermarketů na 12 tis. obyvatel (zdroj: moje oči),

– Přetlak supermarketů řeší v jedenáctitisícovém Velkém Meziříčí. Mají už čtyři, chtějí radši klidovou zónu. (zdroj: čt24.cz),

– Tak jsem získal dojem, že kdyby hloupost nadnášela, tak nám ta radnice asi ulítne. (zdroj: Dr. Štrosmajer).

Chtěl bych ještě vzkázat místním podnikatelům, aby se již nezatěžovali zbytečným sponzorstvím sportů, dětí, plesů, hasičů, škol a podobných aktivit. Podle radnice přijdou mnohem bohatší hráči a pak se bude centrálně pro dary chodit za starostou.

Možná se pletu nebo jen neumím číst, anebo jde jen o PRACHY, PRACHY, PRACHY ???

Bude v rámci změny ÚP prolomen regulativ nepovolující budování nových obchodů s plochou nad 1000 m²?

Ještě neutichly emoce ohledně jednání minulého zastupitelstva a již je před námi nové jednání 10.6.2020 od 16.00 v Sokolovně s jediným tématem, a to změny v územním plánu našeho města. Nebylo by to asi nic tak zajímavého, pokud by se neobjevily snahy některých zastupitelů ohledně prolomení šest  let platného regulativu, který nepovoloval budování nových obchodů s plochou nad 1000 m². Vracíme se do roku 2012, kdy byl poprvé neveřejně prezentován záměr investora na výstavbu nového obchodního centra. Na veřejnost se informace dostala s minimálně 1 ročním opožděním. V roce 2013 vznikla veřejná petice s názvem „Nesouhlas s výstavbou obchodního centra v místě bývalé sirkárny“, kdy za necelý týden tuto petici podepsalo cca 1.400 obyvatel Sušicka = voličů, tedy nemalá skupina(!). Rada města dne 12.05.2014 vydala souhlasné stanovisko města s výstavbou obchodního centra. Po veřejném projednávání územního plánu byl dne 17.09.2014 schválen nový územní plán s omezujícím regulativem, který „nepovoluje“ výstavbu nových obchodních jednotek s plochou nad 1.000m². V letech 2015 až 2017 bylo město Sušice opakovaně ze strany vlastníka území i developera kvůli omezujícímu regulativu žalováno, když poslední instance Nejvyššího soudu ČR dalo za pravdu legálnímu konání města Sušice (!). Tento rozsudek potvrdil právo samosprávy omezit podnikání v zájmu vlastního harmonického rozvoje. Od roku 2019 se opakovaně zmíněný developer snaží daný regulativ obcházet a nyní se snaží přímo přes některé zastupitele, dosáhnout jeho zrušení…

Jsme názoru, že další obchody město již nepotřebuje, ba naopak. Mohlo by totiž dojít k odlivu zákazníků z centra města na jeho periférii a možná i k uzavírání některých obchodů místních podnikatelů. Je nutné o tomto diskutovat a položit pravdivé, objektivní a odborné argumenty na stůl a podle nich se řídit. Doufáme, že nepřevládne nesprávný názor u některých zastupitelů, že této problematice rozumí nejlépe a odborníky nepotřebují. K objasnění celé problematiky jsme se spolupodíleli na přípravě 7. vydání SOS, které v pátek a v pondělí obdrží sušické domácnosti i s pozvánkou na jednání zastupitelstva 10.6. Věříme, že všichni, kterých se tato věc týká, a to ať jako občana, nebo jako podnikatele, přijdou, sdělí svůj názor a vyslechnou si názory jednotlivých zastupitelů. Ode dneška budeme každý den zveřejňovat jeden článek SOS. Jedná se o názory politiků NzS, ČSSD a ODS, ale i dalších občanů. Dnes začínáme názorem podnikatele Karla Rendla, který slávu Sušice dokázal posunout až na Olympijskou úroveň.

BOJUJÍ SPOLEČNĚ ODS a ANO ZA LIDI ?

Karel RENDL, sušický pekař (11.03.2020)

Tito dva zdánliví nepřátelé se definitivně rozhodli zničit některé místní živnostníky a poslat Schwarzkopfy, Šímy, Kohouty, Požárky, Míčky, Jednoty a jim podobné na smetiště dějin. Už nejsou potřební, přijdou lepší a větší a „ANO, bude líp“, asi. Dovolím si v heslech naznačit, co nás tedy čeká.

– Nákupní střediska se „podepsala“ na centru Chomutova, nikde ani noha (zdroj: týden.cz),

– Hradec Králové, aby vrátili lidi do centra, radnice snižuje nájmy a láká podnikatele (zdroj: týden.cz),

– Jak zabránit, aby se ze středu českých měst staly čtvrtě duchů (zdroj: Hospodářské noviny),

– Litomyšl řeší, jak zamezit vylidňování historického centra kvůli shopping centru (zdroj: Krásná ostrava.cz),

– Vylidňování centra Ostravy je jako rakovina (zdroj: ostravan.cz),

– Oživit náměstí ve Svitavách není jednoduché. Lidé dávají přednost obchodní zoně (zdrojk: i.dnes.cz),

– Vedení města přišlo diskutovat s podnikateli na téma vylidněného centra Kutné Hory (zdroj: svoboda.info.cz),

– Cheb bojuje proti vylidňování centra, zkusí například parkování zdarma (zdroj: i.roshlas.cz),

– Konec vylidněných náměstí, do měst se musí vrátit život (zdroj: poslanec za ANO J.Strýček),

– Středočeská města mají problém s vylidněnými centry např. Kladno, Mladá Boleslav (zdroj: Novinky.cz),

– Více než 20 supermarketů na 70 tis. obyvatel v Kladně. Podle vedení města přebytek, další plánované projekty se snaží zastavit (zdroj: pro čt24 náměstek Kladna za ODS L.Hanes),

– Sušice (Lidl, Penny, 2 x Albert, JIP, Tesco, COOP) 6 supermarketů na 12 tis. obyvatel (zdroj: moje oči),

– Přetlak supermarketů řeší v jedenáctitisícovém Velkém Meziříčí. Mají už čtyři, chtějí radši klidovou zónu. (zdroj: čt24.cz),

– Tak jsem získal dojem, že kdyby hloupost nadnášela, tak nám ta radnice asi ulítne. (zdroj: Dr. Štrosmajer).

Chtěl bych ještě vzkázat místním podnikatelům, aby se již nezatěžovali zbytečným sponzorstvím sportů, dětí, plesů, hasičů, škol a podobných aktivit. Podle radnice přijdou mnohem bohatší hráči a pak se bude centrálně pro dary chodit za starostou.

Možná se pletu nebo jen neumím číst, anebo jde jen o PRACHY, PRACHY, PRACHY ???

Hodnocení zastupitelstva 19.2.2020.

Dokument lze stáhnout zde:      http://nezavislizesusice.cz/20200227-hodnoceni-zastupitelstva-19-2-2020/

  Přinášíme krátké zhodnocení průběhu jednání zastupitelstva města Sušice. Hodnotíme jen některé body programu, které se nám zdají zajímavé a důležité.      První letošní zastupitelstvo v ničem zásadním nepřekvapilo. Snad jen svou klidnější atmosférou a kratším průběhem, když tomu napovídal dopředu zveřejněný program. Nepřekvapily opět ani některé mylné výroky či mlčení a neodpovídání na konkrétní dotazy.

  1. Majetková agenda: Byl odsouhlasen prodej pozemku obci Velhartice v jejím katastru za symbolickou korunu, když tento předtím město bezúplatně nabylo od státu privatizací zdravotnického majetku. Dále byl odložen prodej části pozemku zastavěný nepovolenou stavbou plechové garáže v před prostoru sportovní ubytovny Roušarka. Zde jsme doporučili, aby byl nejprve městem nově vzniklý veřejný prostor posouzen architektonickou studií s formulací případných úprav (např. výsadba chybějící zeleně) a možných dostaveb, z níž by pak mohly vzejít i další trvalejší doplňkové stavby pro všechny zúčastněné vlastníky v území a tím by se veřejný prostor mohl kvalitněji dotvořit v citlivém duchu existující památkové zóny. Náš motiv zůstal bez odezvy. Vedoucím odboru majetku a rozvoje prezentoval projekt SCORE, kterým chtějí vybraná města Německa, Polska, Itálie, Bulharska a ČR společně hledat vhodné využití solární energie na vybraných budovách. Kromě Litoměřic má nyní i Sušice možnost se do projektu přihlásit. Vedoucí odboru doplnil, že je to projekt zajímavý a pro Sušici by se mohlo uvažovat o využití především panelových budov, k čemuž náš zastupitel Janda doplnil, že by se obnova a případná rekonstrukce panelových domů měla řešit komplexně, koncepčně a nejlépe za účasti architekta města, kterého dosud nemáme, ač byl schválen v roce 2018. Navrhl požádat město Litoměřice, zda by mohl se Sušicí spolupracovat jejich architekt. Zastupitelstvo pak obecně s projektem vyjádřilo souhlas, avšak bez dalších vazeb a doplňků.
  2. Byl schválen plán práce Finančního výboru na rok 2020 včetně jeho pravidelné účasti při výběrových řízeních města.
  3. Byla schválena předložená rozpočtová opatření, jakož i dotace na financování sociálních služeb v roce 2020 poskytované Oblastní charitou Sušice.
  4. V bodě programu OSTATNÍ informoval radní a jednatel městské společnosti Pavel Hais o situaci v Sušické nemocnici s.r.o., kde je od 6.1.2020 znovuotevřeno interní oddělení s 20 lůžky, která jsou vytížená ze 100%. Informoval, že management nemocnice intenzivně pracuje na hledání nových lékařů. V souvislosti s nemocnicí a s loňskými diskusemi okolo bývalé Nemocnice Sušice o.p.s. dále vystoupila Andrea Staňková a informovala o činnosti této společnosti, která je tzv. v likvidaci prostřednictvím činnosti pověřeného likvidátora. Upřesnila, že o.p.s. nyní již nemá ani příjmy ani výdaje, čímž vlastně potvrdila, že v roce 2019 tomu tak ještě bylo a dle našeho názoru zbytečně. K osobní obhajobě svého působení v o.p.s. coby člena správní rady se přidal na podkladě dotazů Ing.Říhy z posledního loňského zastupitelstva radní Pavel Javorský, když prohlásil, že členem správní rady o.p.s. nebyl kvůli finančnímu příjmu, což chtěl doložit všem přítomným novými cyklistickými tričky, které pořídil z přijatých odměn ve prospěch veřejné volnočasové aktivity. V souvislosti s budoucností sušické nemocnice na závěr uvedla Milena Stárková, že vítá znovuotevření interny, neboť i se Sušickou nemocnicí s.r.o. je ta klatovská stále přeplněná, a proto kraj zvažuje její přístavbu.
  5. V posledním bodu jednání s názvem DISKUSE opakovaně vystoupil náš zastupitel architekt Janda s několika konkrétními dotazy, na které však většinou nezazněly uspokojivé nebo relevantní odpovědi. Především se to týkalo schváleného záměru zřízení funkce architekta města (2018) a nečinnosti rady města, k naplnění tohoto usnesení zastupitelstva. Reakce starosty nebyla kompetentní a je zajímavé, že celé řadě zastupitelů neplnění jejich usnesení nevadí. Dále náš zástupce vyjádřil nespokojenost s tím, že za celý rok nedokázala ani ředitelka sociálních služeb města a za půlrok ani rada města reagovat na jeho kritické a písemně formulované připomínky k projektu výstavby denního stacionáře Klíček, který se má v letošním roce stavět. Opět bez reakce. Dále se dotazoval na přípravu rekonstrukce ulice TGM v Sušici a požádal úřad města o dřívější a dostatečnou informovanost obyvatelstva a podnikatelů, kterých se uzávěra přímo dotkne. Dotázal se, zda byl při přípravě této rekonstrukce přítomen nějaký architekt – urbanista (pozn.: v projektu není uspokojivě řešena např. vzrostlá zeleň a parkování), zda je počítáno s nějakými rezervními inženýrskými sítěmi (např. dešťová kanalizace, rezervní vodovod, rezervní trubkování apod.). Na to reagoval pracovník města velmi obecně, když ke svým stanoviskům a tvrzením ani neuvedl, ze kterých činností a analýz k nim dospěl (např. zmínil, že projekt opravy TGM je natolik komplikovaná stavba, která ani nevyžaduje architekta anebo že se u nás nevyplatí ani u rodinného domu počítat s oddělením dešťové vody ze střech a komunikací od splaškových…?!). Dále náš zastupitel požádal starostu, aby nás informoval o závěrech schůzky s ředitelem společnosti CzechInvest, o kterém informoval na úvodní stránce SN 22/2019. Starosta jen konstatoval, že se mu přijel nový pan ředitel představit…

Co napsat závěrem? Za jednu z nejdůležitějších informací z tohoto zastupitelstva považujeme to, že se dne 18.3.2020 bude konat mimořádné zastupitelstvo ke změně územního plánu. Předpokládáme, že diskuse bude velmi pestrá, když byl např. na pracovní schůzce zastupiteli ODS velmi silně protěžován podaný návrh na zrušení regulativu omezující výstavbu dalších velkoplošných obchodních jednotek v Sušici, což by mohlo následně vést k výstavbě obchodního centra v místech bývalé sirkárny, jak už se o tom několik let mluví. Dle našeho názoru by se současně platný územní plán neměl v koncepční úrovni zásadně měnit (to tvrdí zákon i zpracovatel aktuálního návrhu změny územního plánu), Umožnění výstavby obchodního centra je s tímto v rozporu, a tak snaze některých zastupitelů opravdu nerozumíme! O to více, neboť nesouhlas s touto výstavbou podepsalo více jak 1400 obyvatel města, byly zveřejněny negativní dopady na centrum města, místní podnikatele a nepotřebnost dalších obchodů.  Město se také několik let úspěšně soudilo o platnost tohoto regulativu se současným investorem. Proto zveme všechny občany na mimořádné zastupitelstvo 18.3.2020, protože právě územní plán a jeho změna bude dále určovat směr, jakým se bude naše město dále rozvíjet. Zda budeme obchoďákem anebo vyváženě se rozvíjejícím Sušickem.

Děkujeme za projevenou podporu a prosíme: buďte nezávislí!

Hodnocení zastupitelstva města Sušice konaného dne 18.12.2019.

         Přinášíme krátké zhodnocení průběhu jednání zastupitelstva města Sušice. Hodnotíme jen některé body programu, které se nám zdají zajímavé a důležité. I nadále máme celkově nepříjemný pocit, že se nadále nedaří uplatňovat odborná stanoviska, že většina zastupitelů neposlouchá či nerozumí (nebo nechce rozumět) konkrétním argumentům, když na ně nedokáží ani proti argumentovat, a dále, že nová pirátské krev poněkud „ochladla“ v prostředí městské rady. I přesto všechno dále věříme ve zdravý rozum, v lepší a úspěšnější rozvoj Sušicka. Věříme, že se blíží chvíle, kdy se častěji prosadí odborná stanoviska než pouze laické a politické názory, kdy konání radnice bude transparentnější, a kdy bude více úřadovat korektnost či slušnost, kterou velmi neobratně porušil sám starosta svou definicí „facebookové královny“.

První rok v komunální politice aneb jak plníme sliby.

Ve svém volebním programu (dále jen VP) jsme mimo jiné slibovali, že budeme otevřeně informovat o naplňování našeho VP a aktivně pracovat pro vyvážený rozvoj města a pomáhat při řešení problémů. Proto jsme se po více jak roce od voleb rozhodli vás stručně informovat, jak naplňujeme náš VP a co děláme. Tištěná verze je v těchto dnech roznášena do schránek v Sušici a okolí. Jde o chronologický přehled toho, co se stalo, co jsme navrhovali a čeho dosáhli. Kdo jednání zastupitelstva sleduje, může potvrdit, že se snažíme být aktivní, diskutovat a navrhovat řešení. Respektujeme pluralitu názorů a jsme její součástí