Hodnocení zastupitelstva 19.2.2020.

Dokument lze stáhnout zde:      http://nezavislizesusice.cz/20200227-hodnoceni-zastupitelstva-19-2-2020/

  Přinášíme krátké zhodnocení průběhu jednání zastupitelstva města Sušice. Hodnotíme jen některé body programu, které se nám zdají zajímavé a důležité.      První letošní zastupitelstvo v ničem zásadním nepřekvapilo. Snad jen svou klidnější atmosférou a kratším průběhem, když tomu napovídal dopředu zveřejněný program. Nepřekvapily opět ani některé mylné výroky či mlčení a neodpovídání na konkrétní dotazy.

  1. Majetková agenda: Byl odsouhlasen prodej pozemku obci Velhartice v jejím katastru za symbolickou korunu, když tento předtím město bezúplatně nabylo od státu privatizací zdravotnického majetku. Dále byl odložen prodej části pozemku zastavěný nepovolenou stavbou plechové garáže v před prostoru sportovní ubytovny Roušarka. Zde jsme doporučili, aby byl nejprve městem nově vzniklý veřejný prostor posouzen architektonickou studií s formulací případných úprav (např. výsadba chybějící zeleně) a možných dostaveb, z níž by pak mohly vzejít i další trvalejší doplňkové stavby pro všechny zúčastněné vlastníky v území a tím by se veřejný prostor mohl kvalitněji dotvořit v citlivém duchu existující památkové zóny. Náš motiv zůstal bez odezvy. Vedoucím odboru majetku a rozvoje prezentoval projekt SCORE, kterým chtějí vybraná města Německa, Polska, Itálie, Bulharska a ČR společně hledat vhodné využití solární energie na vybraných budovách. Kromě Litoměřic má nyní i Sušice možnost se do projektu přihlásit. Vedoucí odboru doplnil, že je to projekt zajímavý a pro Sušici by se mohlo uvažovat o využití především panelových budov, k čemuž náš zastupitel Janda doplnil, že by se obnova a případná rekonstrukce panelových domů měla řešit komplexně, koncepčně a nejlépe za účasti architekta města, kterého dosud nemáme, ač byl schválen v roce 2018. Navrhl požádat město Litoměřice, zda by mohl se Sušicí spolupracovat jejich architekt. Zastupitelstvo pak obecně s projektem vyjádřilo souhlas, avšak bez dalších vazeb a doplňků.
  2. Byl schválen plán práce Finančního výboru na rok 2020 včetně jeho pravidelné účasti při výběrových řízeních města.
  3. Byla schválena předložená rozpočtová opatření, jakož i dotace na financování sociálních služeb v roce 2020 poskytované Oblastní charitou Sušice.
  4. V bodě programu OSTATNÍ informoval radní a jednatel městské společnosti Pavel Hais o situaci v Sušické nemocnici s.r.o., kde je od 6.1.2020 znovuotevřeno interní oddělení s 20 lůžky, která jsou vytížená ze 100%. Informoval, že management nemocnice intenzivně pracuje na hledání nových lékařů. V souvislosti s nemocnicí a s loňskými diskusemi okolo bývalé Nemocnice Sušice o.p.s. dále vystoupila Andrea Staňková a informovala o činnosti této společnosti, která je tzv. v likvidaci prostřednictvím činnosti pověřeného likvidátora. Upřesnila, že o.p.s. nyní již nemá ani příjmy ani výdaje, čímž vlastně potvrdila, že v roce 2019 tomu tak ještě bylo a dle našeho názoru zbytečně. K osobní obhajobě svého působení v o.p.s. coby člena správní rady se přidal na podkladě dotazů Ing.Říhy z posledního loňského zastupitelstva radní Pavel Javorský, když prohlásil, že členem správní rady o.p.s. nebyl kvůli finančnímu příjmu, což chtěl doložit všem přítomným novými cyklistickými tričky, které pořídil z přijatých odměn ve prospěch veřejné volnočasové aktivity. V souvislosti s budoucností sušické nemocnice na závěr uvedla Milena Stárková, že vítá znovuotevření interny, neboť i se Sušickou nemocnicí s.r.o. je ta klatovská stále přeplněná, a proto kraj zvažuje její přístavbu.
  5. V posledním bodu jednání s názvem DISKUSE opakovaně vystoupil náš zastupitel architekt Janda s několika konkrétními dotazy, na které však většinou nezazněly uspokojivé nebo relevantní odpovědi. Především se to týkalo schváleného záměru zřízení funkce architekta města (2018) a nečinnosti rady města, k naplnění tohoto usnesení zastupitelstva. Reakce starosty nebyla kompetentní a je zajímavé, že celé řadě zastupitelů neplnění jejich usnesení nevadí. Dále náš zástupce vyjádřil nespokojenost s tím, že za celý rok nedokázala ani ředitelka sociálních služeb města a za půlrok ani rada města reagovat na jeho kritické a písemně formulované připomínky k projektu výstavby denního stacionáře Klíček, který se má v letošním roce stavět. Opět bez reakce. Dále se dotazoval na přípravu rekonstrukce ulice TGM v Sušici a požádal úřad města o dřívější a dostatečnou informovanost obyvatelstva a podnikatelů, kterých se uzávěra přímo dotkne. Dotázal se, zda byl při přípravě této rekonstrukce přítomen nějaký architekt – urbanista (pozn.: v projektu není uspokojivě řešena např. vzrostlá zeleň a parkování), zda je počítáno s nějakými rezervními inženýrskými sítěmi (např. dešťová kanalizace, rezervní vodovod, rezervní trubkování apod.). Na to reagoval pracovník města velmi obecně, když ke svým stanoviskům a tvrzením ani neuvedl, ze kterých činností a analýz k nim dospěl (např. zmínil, že projekt opravy TGM je natolik komplikovaná stavba, která ani nevyžaduje architekta anebo že se u nás nevyplatí ani u rodinného domu počítat s oddělením dešťové vody ze střech a komunikací od splaškových…?!). Dále náš zastupitel požádal starostu, aby nás informoval o závěrech schůzky s ředitelem společnosti CzechInvest, o kterém informoval na úvodní stránce SN 22/2019. Starosta jen konstatoval, že se mu přijel nový pan ředitel představit…

Co napsat závěrem? Za jednu z nejdůležitějších informací z tohoto zastupitelstva považujeme to, že se dne 18.3.2020 bude konat mimořádné zastupitelstvo ke změně územního plánu. Předpokládáme, že diskuse bude velmi pestrá, když byl např. na pracovní schůzce zastupiteli ODS velmi silně protěžován podaný návrh na zrušení regulativu omezující výstavbu dalších velkoplošných obchodních jednotek v Sušici, což by mohlo následně vést k výstavbě obchodního centra v místech bývalé sirkárny, jak už se o tom několik let mluví. Dle našeho názoru by se současně platný územní plán neměl v koncepční úrovni zásadně měnit (to tvrdí zákon i zpracovatel aktuálního návrhu změny územního plánu), Umožnění výstavby obchodního centra je s tímto v rozporu, a tak snaze některých zastupitelů opravdu nerozumíme! O to více, neboť nesouhlas s touto výstavbou podepsalo více jak 1400 obyvatel města, byly zveřejněny negativní dopady na centrum města, místní podnikatele a nepotřebnost dalších obchodů.  Město se také několik let úspěšně soudilo o platnost tohoto regulativu se současným investorem. Proto zveme všechny občany na mimořádné zastupitelstvo 18.3.2020, protože právě územní plán a jeho změna bude dále určovat směr, jakým se bude naše město dále rozvíjet. Zda budeme obchoďákem anebo vyváženě se rozvíjejícím Sušickem.

Děkujeme za projevenou podporu a prosíme: buďte nezávislí!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *